.

přírodopis

ochrana prostředí

Ochrana životního prostředí v Multidisplay s.r.o.

 

Ovzduší

 

Minimalizace vlivu na kvalitu ovzduší v důsledku provozu zdrojů je zajištěna především volbou vhodného paliva u spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší a moderní výrobní technologií s instalací koncových zařízení pro snižování emisí u zdrojů ostatních. Významné snížení znečištění ovzduší těkavými organickými látkami oproti původnímu stavu znamenalo vyloučení acetonu a isopropylalkoholu z procesu výroby v průběhu let 2004 a 2005.

 

Voda

 

V rámci továrny Multidisplay v Hranicích je vybudována oddílná kanalizace pro srážkové, splaškové a průmyslové odpadní vody. Srážkové odpadní vody z komunikací jsou svedeny přes odlučovače ropných látek do vodních toků Velička a Bečva, splaškové odpadní vody jsou svedeny na městskou čistírnu odpadních vod. Průmyslové odpadní vody jsou čištěny na moderní podnikové čistírně odpadních vod, odkud jsou po vyčištění vypouštěny do vodního toku Bečva. Kvalita je trvale monitorována a podléhá přísnému dozoru státních orgánů.

 

Hluk

 

Možnému negativnímu ovlivnění okolí hlukem z provozu výrobních linek a vzduchotechniky byla věnována zvýšená pozornost již při samotném projektu technologického centra. Potenciální zdroje hluku byly proto opatřeny tlumiči hluku a orientovány směrem mimo obytnou zástavbu. V současné době tak továrna Multidisplay své okolí hlukem neruší.

Investice

 

V průběhu let 2003 až 2005 byly realizovány investice na ochranu životního prostředí v celkové výši 21 mil. Kč. Nejvýznamnějšími investicemi z jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí byly modernizace podnikové čistírny průmyslových odpadních vod, úprava technologie vedoucí k minimalizaci odpadu kyseliny dusičné s olovem a instalace tří koncových zařízení na ochranu ovzduší.

 

Žádné komentáře
 
Optimalizováno pro prohlížečZískejte Firefox! Miluju Firefox

Laci Funkcni filmy online zdarma !!!
naše výroba: a další... doporučujeme: