.

přírodopis

jak chránit přírodu !?

jak chránit přírodu !?

- ochrana ovzduší,
- ochrana vody,
- odpadové hospodářství,
- ochrana přírody,
- ochrana lesa.

- Recyklovat

- Opětovné použití

CHKO - Chráněné krajinné oblasti, Národní parky

Chráněná území v ČR je možné rozdělit na:

  • zvláště chráněná území - dělí se na velkoplošná (chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP)) a maloplošná (národní přírodné rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka(PP))
  • obecně chráněná území - jsou to přírodní parky (PřP), významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES).
  • zvláštní území - stojí na přechodu mezi obecně a zvláště chráněnými územími, jsou tzv. přechodně chráněné plochy.

Národní parky - NP je mezinárodně užívaná kategorie, v níž jsou vyhlašována mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy. Veškeré využívání národního parku je podřízeno zachování a zlepšení přírodního prostředí a v souladu s vědeckým i kulturně-osvětovým a výchovným posláním. Území národních parků je členěno do tří zon odstupňované ochrany, nejpřísnější režim je stanoven pro l. zonu. Na území národních parků je omezen volný pohyb veřejnosti, podrobnosti jsou stanoveny v jejich návštěvních řádech. Národní parky mají samostatný správní orgán (správu národního parku), který koordinuje a řídí všechny hlavní aktivity, týkající se zásahů do přírodního prostředí. Jsou zřizovány zákonem.
Na našem území existují k 31.3.2003 tyto (4) :

Chráněné krajinné oblasti - CHKO je naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliefem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Významnými estetickými hodnotami takových krajin bývají i dochované památky historického osídlení. Ochrana těchto oblastí je odstupňována zpravidla do 4 zón, jimiž se určují limity hospodaření a jiné využívání přírodního potenciálu. Součástí první, nejpřísnější zóny jsou zvláště chráněná území menší rozlohy tzv.maloplošná. Chráněné krajinné oblasti se vyhlašují vládním nařízením. a mají každá svou samostatnou správu pro koordinaci činností, které se dotýkají přírodního prostředí.
Na našem území existují k 31.3.2003 tyto (24) :

 
Žádné komentáře
 
Optimalizováno pro prohlížečZískejte Firefox! Miluju Firefox

Laci Funkcni filmy online zdarma !!!
naše výroba: a další... doporučujeme: